Het Hypotheken ABC


Zodra u een woning gaat kopen, verkopen of een hypotheek gaat afsluiten, krijgt al snel te maken met begrippen die u niet dagelijks gebruikt. Wij hebben de meest voorkomende begrippen voor u  helder op een rij gezet.

Aankoopsom

De aankoopsom is de prijs die is vastgelegd in de koopakte die u betaalt voor de aankoop van de woning. Dit hoeft natuurlijk niet dezelfde waarde te zijn als vermeld in het taxatierapport, maar is het resultaat van de onderhandelingen van de koper en verkoper.

Aflossingsvrije hypotheek
Dit is een zeer voordelige hypotheekvorm, doordat u alleen rente betaalt. Bij deze hypotheekvorm wordt niet afgelost op de hypotheek som, er wordt slechts rente betaald over het geleende bedrag. Doordat u gedurende de looptijd van deze hypotheek nog niets aflost is uw belastingvoordeel hierdoor maximaal.

Annuпteitenhypotheek
Bij de annuпteitenhypotheek blijft de maandelijkse aflossing de hele looptijd hetzelfde. Enkel de samenstelling van de aflossing veranderd. In het begin is het deel rente dat u aflost relatief groot en naarmate de hypotheek duurt, wordt het gedeelte aflossing van de hypotheekschuld steeds groter. Dit levert in de beginfase in ruime mate belastingvoordeel op.

Aftrek hypotheekrente
Bij de aftrek hypotheekrente mag u de rente en kosten, betaald voor geldleningen die u heeft afgesloten voor het kopen van uw huis of voor de verbetering of het onderhoud van uw huis aftrekken van de belasting. Dit geldt voor maximaal 30 jaar, wat ook de meest voorkomende looptijd van een afgesloten hypotheek is. P.s. Ook aftrekbaar zijn o.a.: * notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte * bouwrente vanaf de periode dat de koopovereenkomst is gesloten * afsluitprovisie - is aan een maximum gebonden * taxatiekosten - als deze nodig waren voor het verkrijgen van een hypotheek * bemiddelingskosten * kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie; * boeterente

Authentieke akte
Een authentieke akte is opgemaakt door een daartoe bevoegde openbare ambtenaar, meestal een notaris.

Beleggingshypotheek
Met een beleggingshypotheek bouwt u vermogen op middels beleggingsfondsen. U kunt hierbij kiezen voor een (minimum) gegarandeerd eindkapitaal. Naast de zekerheid van dat eindkapitaal bestaat de kans op extra opbrengst of een eventueel tekort aan het einde van de looptijd. Alleen als het inkomen en/of eigen vermogen voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen, komt deze vorm in aanmerking.

Bijleen regeling
Deze bijleenregeling is per 1 januari 2004 in werking getreden. Door deze bijleenregeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe huis. Was het voordat deze regeling werd ingevoerd juist gunstig om optimaal te profiteren van de hypotheekrente aftrek door de hele koopsom te financieren en de overwaarde voor andere zaken te gebruiken, door de bijleenregeling wordt men gestimuleerd met de overwaarde in de financiering van het nieuwe huis te steken.

Boetebeding
Het boetebeding bepaalt welke vergoeding (boete) u moet betalen aan de hypotheekverstrekker als u meer aflost dan in uw contract is vastgelegd. U krijgt meestal met het boetebeding te maken als u uw hypotheek wilt oversluiten. Het boetebeding is meestal niet van toepassing bij een verhuizing.

Boeterente
Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheek overeenkomst is vastgesteld of boetevrij is toegestaan of bij het te laat of helemaal niet betalen van de maandelijkse hypotheeklast, kan boeterente worden berekend.

Boetevrij aflossen
Bij hypotheken is het vaak toegestaan boven het jaarlijks verplicht af te lossen bedrag een extra deel boetevrij af te lossen. Vaak is dit boetevrij bestand-deel' 10 a 20% van het oorspronkelijk geleende bedrag.

Bouw hypotheek
Een bouw hypotheek is een hypotheek voor de financiering van een nog te bouwen huis. Naarmate de bouw vordert neemt de waarde van het onderpand toe en wordt het toegezegde bedrag in termijnen ter beschikking gesteld.

Bruto inkomen
Onder bruto inkomen wordt verstaan het inkomen vууr aftrek van belastingen en premies en zonder overhevelingstoeslag. Dit bepaalt hoeveel u aan hypotheek kunt krijgen.

Contante waarde
Als een lopende geldlening (hypotheek) in z'n geheel of gedeeltelijk wordt beлindigd, lijdt de geldverstrekker een renteverlies als de overeengekomen rente hoger is dan de op dat moment geldende dagrente. Als men geen aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke boete vrije aflossing, dan geldt als boete meestal de contante waarde van het totale verschil tussen de hogere en de lagere rente-opbrengst tot het einde van de rente vaste periode.

Contract rente
Contract rente is de rente die overeengekomen is.

Conversiekosten
Conversiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om over te stappen van de ene naar de andere rente vaste periode of te switchen tussen bandbreedtes.

Dagrente
De dagrente is de actuele rente voor een nieuwe hypotheek.

Dal rente
Als er sprake is van dal rente past de geldgever de rente aan indien na ondertekening van de offerte de rente omlaag gaat voordat de hypotheekakte wordt gepasseerd.

Depot
Met het "in depot geven" wordt bedoelt het in bewaring geven bij een bank of commissionair in effecten. Een stalling voor geld. Er kan onder andere sprake zijn van een bouw depot of premie depot.

Dwingend recht
Onder dwingend recht wordt verstaan de bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst.

conomisch eigendom
Eigendom kan in tweeлn worden gesplitst, namelijk in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.

Effecten hypotheek
Een effecten hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en daarnaast wordt via een effectendepot kapitaal opgebouwd voor het aflossen van het hypotheekbedrag aan het einde van de looptijd. Meestal wordt hieraan een overlijdensrisico- of levensverzekering gekoppeld, maar dat is niet verplicht. De effecten hypotheek biedt veel vrijheid wat betreft het beheren van uw eigen effectenportefeuille, en is daardoor geschikt voor mensen die al enige ervaring met beleggen hebben. De kosten zijn laag. U kunt een hoger rendement behalen, maar de resultaten kunnen natuurlijk ook tegenvallen.

Effectieve rente
Effectieve rente is de rente die u daadwerkelijk betaald, waarbij inbegrepen zijn de afsluitkosten, de frequentie, voor of achteraf betalen en de terug betaal termijn.

Eigen woning reserve
Het bedrag dat het verschil vormt tussen de lopende eigen woning hypotheek en het meerdere aan (te verwachten) verkoopopbrengst van de woning minus te maken kosten in verband met deze verkoop. Grof ook wel 'overwaarde' genoemd.

Euribor
Euribor is een interbancaire rentevoet voor de Euro landen. Euribor is samengesteld door meer dan 3000 banken in de EU en een aantal banken buiten de EU en kan daarom gezien worden als een 'onafhankelijk' danwel 'standaard' rentetarief.

Execution only
De wetgever gebruikt deze term voor klanten die geen (hypotheek)advies wensen maar de tussenpersoon slechts opdracht geven voor het inkopen, offreren en verzorgen van de door de klant aangewezen hypotheek. De adviseur voert die opdracht slechts uit en geeft dus geen advies.

Executiewaarde
De executiewaarde is de waarde van bijvoorbeeld een huis bij gedwongen verkoop. Bij bestaande woningen wordt die meestal geschat (getaxeerd) op 80 - 85% van vrije verkoopwaarde, afhankelijk van de marktomstandigheden en de courantheid van het pand. Bij nieuwbouwhuizen gaat men meestal uit van 90% van de koop-/aanneemsom, inclusief de eventuele kosten van meerwerk. Bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie geldt de executiewaarde als uitgangspunt voor de hypotheek. Meestal kan niet meer worden geleend dan 125% van de executiewaarde. Tot circa 75% van de executiewaarde wordt meestal het normale rentetarief berekend, daarboven geldt een rente opslag die vaak hoger is naarmate men meer leent ten opzichte van de genoemde grens.

Financieringskosten
Onder financieringskosten wordt verstaan het totaal van alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld taxatiekosten, courtage, notariskosten, registratiekosten en de afsluitprovisie.

Fixatie provisie
Onder fixatie provisie wordt verstaan de provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rente vaste periode.

Garantieregeling
Nieuwbouwwoningen worden meestal gebouwd onder garantie- en waarborgregeling, bijvoorbeeld van het Garantie Instituut Woningbouw. Onder die garantie valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborg certificaat.

Gedragscode
De gedragscode is de code waaraan de maatschappijen, geldverstrekkers en advies bureaus zich dienen te houden bij het verstrekken van offertes.

GIW
Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is het instituut dat de garantie certificaten uitgeeft en administreert. Deze is gevestigd in Rotterdam.

Herbouwwaarde
Herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een teniet gegane woning opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Het is gebruikelijk dat de herbouwwaarde is vermeld in een taxatierapport. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering.

Herinrichtingskosten
Herinrichtingskosten zijn de kosten voor het bewoonbaar maken van een woning bij een verhuizing. Deze kosten zijn met ingang van het belastingjaar 1996 wettelijk aftrekbaar.

Hoog-laag constructie
Met een hoog-laag constructie kunt u uw hypotheek aflossen door middel van een levensverzekering. Dit houdt in dat u de eerste jaren een veel hogere premie betaalt, waardoor direct een kapitaal wordt opgebouwd en uw vervolg premies lager zullen zijn.

Huurbeding
Huurbeding is de clausule in de hypotheekakte waarbij de koper wordt beperkt in zijn vrijheid om de woning te verhuren.

Huurwaardeforfait
Huurwaardeforfait houdt zijn de denkbeeldige inkomsten die een woningeigenaar uit de woning kan ontvangen, uitgedrukt in een vast bedrag dat afhankelijk is van de waarde van het huis. Anders gezegd is het het bedrag dat de eigenaar zou ontvangen wanneer het huis verhuurd zou worden. Dit bedrag moet bij het inkomen worden opgeteld voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Hypothecaire lening
Een hypothecaire lening is een lening waarvoor een onroerende zaak bij notariлle akte als onderpand dient. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven. In het algemeen is het geleende bedrag niet meer dan 75% van de geschatte waarde van het goed bij executoriale verkoop. Leent de koper het bedrag van de totale waarde, dan is er sprake van een tophypotheek. In het dagelijks taalgebruik wordt de hypothecaire lening vaak kortweg hypotheek genoemd.

Hypotheek
Een hypotheek wordt afgesloten als een onroerend goed (huis en grond) dient als onderpand voor een financiлle lening. Daarmee krijgt de geldverstrekker zekerheid dat de verplichtingen worden nagekomen.

Hypotheekakte
De hypotheekakte is het officiлle contract tussen schuldeiser en schuldenaar. De hypotheekakte wordt door beide partijen bij de notaris ondertekend. De geldverstrekker zal in het algemeen via volmacht tekenen.

Hypotheekofferte
Een hypotheekofferte is het voorstel van de geldverstrekker waarin staat tegen welke prijs en voorwaarden de hypotheek verstrekt kan worden, dat zijn kracht verliest door tijdsverloop of herroeping.

Hypotheek provisie
Begrip voor de verdiensten (provisie) die een adviseur op een bepaalde hypotheek kreeg. De hypotheek provisie is sinds 2013 wettelijk verboden.

Hypotheekrente
Hypotheekrente is de vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening. Hypotheekrente is aftrekbaar van het belastbare inkomen.

Inkomen voor hypotheek
Een inkomen voor een hypotheek bestaat uit vast loon of salaris uit dienstverband; sociale uitkeringen;dertiende maand en vaste winstuitkering; nettowinst uit zelfstandig beroep of bedrijf; inkomen uit vermogen; alimentatie voor de aanvrager zelf.

Inkomen toetsing
Bij aanvang van de hypotheek zal de hypotheekverstrekker een werkgeversverklaring en een recente loonstrook verlangen om te toetsen of u voldoende inkomen heeft om de maandelijkse hypotheeklast te kunnen dragen. Dit wordt inkomens toetsing genoemd.

Juridisch eigendom
Eigendom kan worden gesplitst in zowel economische als juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.

Kadaster
Het kadaster beheert kaarten waarop percelen grond staan ingetekend. De dienst houdt openbare registers bij met gegevens over eigendom en eventuele bezwaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.

Kadastraal recht
Als een onroerende zaak van eigenaar verandert, of er wordt een hypotheek op gevestigd, wordt de akte ingeschreven in een register op het Kadaster. Het Kadaster rekent daar een bepaald bedrag voor dat kadastraal recht wordt genoemd. Dit bedrag is afhankelijk van de koopprijs respectievelijk het hypotheekbedrag.

Kettingbeding
Een kettingbeding is een clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed.

Koopcontract
Als u het met de (ver)koper van een pand of woning eens bent, moet er een koopcontract getekend worden, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Het kan handig zijn om gebruik te maken van een modelcontract.

Koopsompolis
Koopsompolis wordt ook wel lijfrenteverzekering genoemd. Verzekering waarvoor een periodieke of eenmalige (koopsompolis) premie wordt gestort en die op een vooraf overeengekomen datum tot uitkering komt. De uitkering bestaat uit een periodieke lijfrente, die kan gelden voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. De premie is tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar; de lijfrentes zijn fiscaal belast. De lijfrenteverzekering kan ook worden gecombineerd met een hypotheek, waarbij de toekomstige lijfrentes geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor betaling/aflossing van de hypotheek.

Koopsubsidie
Koopsubsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten en wordt toegekend bij de aankoop van een woning of een woonwagen met standplaats. Koopsubsidie is bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen en wordt maandelijks uitbetaald aan de eigenaar of bewoner. Koopsubsidie is gemaximeerd op EUR 152,47 per maand, maar wanneer u overdrachtsbelasting moet betalen krijgt u een toeslag.

Kosten koper
Bij de koop van een bestaand huis zijn de wettelijk te maken kosten niet inbegrepen in de koopsom. Het betreft de overdrachtsbelasting of BTW (6%), de kadastrale rechten en de notariskosten voor het transport. Alles bij elkaar bedragen de kosten koper (k.k.) ongeveer 10 procent van de koopsom. De meeste bestaande huizen worden kosten koper verkocht.

Krediethypotheek
Bij de hypotheekvorm Krediethypotheek kunnen vrijwillig afgeloste bedragen steeds opnieuw worden opgenomen. Deze hypotheekvorm wordt ook wel rekening courant hypotheek genoemd. Met de bank wordt een maximaal te lenen bedrag afgesproken. Tot dit afgesproken maximum bedrag mag worden opgenomen. Er wordt alleen over het opgenomen bedrag rente betaald. Als u tijdelijk weer geld over heeft, kunt u dit weer aflossen en daalt uw maandbedrag.

Levenhypotheek
Een levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij aflossing plaatsvindt door middel van een gemengde levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden. Bij overlijden van u of uw partner komt een bedrag tot uitkering dat gelijk is aan het bedrag dat u heeft meeverzekerd, het zogenaamde verzekerd kapitaal. Aan het eind van de looptijd wordt eveneens een kapitaal uitgekeerd. U dient dit bedrag te gebruiken om de hypotheek af te lossen.

Levensverzekering
Een levensverzekering is een overeenkomst tot het doen van uitkeringen door een verzekeraar tegen premiebetaling door de verzekeringnemer, in verband met leven of overlijden van de verzekerde.

Lijfrente hypotheek
Een lijfrente hypotheek is een lijfrenteverzekering die gecombineerd is met een hypotheek, waarbij de toekomstige lijfrentes geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor betaling/aflossing van de hypotheek.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van 300000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar 10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijn bedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode. Nadeel hiervan is dat steeds minder rente kan worden afgetrokken en de hypotheek daardoor relatief steeds duurder wordt (u betaalt relatief meer voor minder).

Looptijd
Looptijd is een periode waarover een lening wordt aangegaan. Dit kan wat lengte betreft verschillen.

Maandlasten
De netto maandlasten zijn de kosten die u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek, als daarin de terug te ontvangen belasting verwerkt is. Een probleem bij de berekening van de netto maandlasten is dat daarvoor uw persoonlijke fiscale situatie van belang is. De belastingaftrek is namelijk afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

Marge rente
Marge rente is een tussenvorm tussen een variabele en vaste rente in. Hierbij spreekt u af dat uw hypotheek rente voor een periode, meestal tussen de 5 jaar en de gehele looptijd, alleen stijgt of daalt als de algemeen marktrente verder dan de afgesproken marge (meestal 1 of 2%) daalt of stijgt. Echte grote veranderingen in de rentestanden worden hierdoor afgezwakt. Als de rente meer stijgt dan de marge, stijgt uw rente mee met aftrek van de afgesproken marge. Deze wordt ook wel anders genoemd: flex rente, balans rente, comfort rente, rente stabiel enz.

Maximale hypotheek
De hoogte van de te verstrekken hypotheek oftewel maximale hypotheek verschilt per maatschappij. Deze lopen uiteen van 60% bij het Philips Pensioenfonds tot 125% bij anderen. Met mede verbinding van een beleggingsrekening is in bepaalde gevallen 150% hypotheek mogelijk.

Meeneem regeling
Meeneem regeling is een regeling voor als u uw oude woning al heeft verkocht, maar nog geen nieuwe woning heeft gekocht. Binnen de termijn van een meeneem regeling kan de oude hypotheek worden opgenomen in de nieuwe, zodat u geen hypotheek tegen ongunstiger voorwaarden hoeft af te sluiten.

Meerwerk
Bij nieuwbouw wordt op verzoek van de koper meerwerk verricht dan in het bestek voorzien is. Meerwerk is normaal gesproken relatief duur. Deze extra opties kunnen ervoor zorgen dat het hypotheekbedrag verhoogd moet worden.

Middel rente
Wanneer de dagrente lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt, kan het voordelig zijn om uw hypotheek over te sluiten en dit brengt meestal veel kosten met zich mee. De geldgever kan u in plaats van oversluiten aanbieden om het verschil in de dagrente en uw rente te middelen, oftewel middel rente. Zo betaalt u een lagere rente en heeft u weinig kosten.

NHG
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borg of garantstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt afgegeven voor een hypotheek. Voor het bedrag van de borgstelling kan de koper altijd een hypotheek afsluiten. Het inkomen van de koper, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het WEW. De aanvraag loopt via de geldverstrekker of de tussenpersoon waar de hypotheek wordt afgesloten. Opvolger van gemeentegarantie. Wanneer u voldoet aan de NHG-eisen dan geven zij een garantie af aan de geldverstrekker. Doordat de geldverstrekker zo zeker weet dat zij haar geld terug ontvangt, verstrekken zij u een rente korting van gemiddeld 0,30%. Aan het verkrijgen van NHG zijn kosten verbonden. NHG is niet in alle gemeenten verkrijgbaar.

Nominale rente
Nominale rente is de feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reлle rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Door het verwerken in de rente van dit percentage compenseert de kredietverlener de geldontwaarding van de middelen die hij tijdelijk afstaat. Het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt gehanteerd.

Omslag heffing
Omslag heffing is de heffing die de waterschappen opleggen aan de eigenaren van onroerende zaken om de kosten voor het kwantiteit beheer en de waterkering te dekken.

Onderhandse akte
Een onderhandse akte is een akte die is opgesteld zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de notaris.

Onderpand
Bij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand. De eigenaar van het onderpand, bijvoorbeeld een huiseigenaar, is de hypotheekgever. De geldverstrekkende instelling is degene die het onderpand aanvaardt, de hypotheek nemer dus.

Onroerend Goed
Onroerend Goed is de grond inclusief alles wat zich daarin of daarop bevindt dat aard- of nagelvast is.

Opname kosten
Opname kosten zijn de kosten die sommige banken berekenen bij een bouw financiering, steeds als er geld uit het bouw depot wordt opgenomen.

Opstal
Opstal is het gebouw, dus exclusief de grond.

Opstalverzekering
Een opstalverzekering is een verzekering voor schade aan of tenietgaan van een huis, schuur, garage, enz. door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, vandalisme.

Opzegtermijn
Een hypotheek kan aan het eind van iedere rente vaste periode worden opgezegd. Dit moet vaak enige tijd van tevoren worden aangekondigd en is er dus een opzegtermijn.

Oriлntatie rente
Bij oriлntatie rente kan de hypotheek binnen een periode van twee jaar een keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt. Meestal geldt daarna een rentevast- periode van tien jaar.

Overbruggingskrediet
Overbruggingskrediet is een lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een ander huis en de verkoop van de oude woning. Daarbij wordt van de overwaarde van het oude huis gebruik gemaakt. Meestal kan voor een beperkte periode een overbrugging krediet worden afgesloten. Bij het meenemen van de hypotheek loopt de oude hypotheek veelal gewoon naast de nieuwe door, totdat het oude huis verkocht is.

Overdrachts akte
Een overdrachts akte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster. De notariskosten zijn per 1-10-1999 binnen een marge onderhandelbaar.

Overdrachtsbelasting
Deze overdrachtsbelasting wordt geheven bij de overdracht van een bestaand huis. De overdrachtsbelasting bedraagt 6 % van de koopsom en wordt bij bestaande bouw door de koper betaald. Bij de aankoop van nieuwbouwwoningen wordt geen overdrachtsbelasting geheven.

Overlijdensrisicoverzekering
Overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een afgesproken bedrag bij overlijden uitkeert, waarmee (een deel van) de hypotheek wordt afgelost.

Overmacht
Bij overmacht kan men niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en/of risico voordoet.

Overname beding
Een mede-eigenaar krijgt bij overlijden van de andere eigenaar het recht om het aandeel van de ander(en) in de gezamenlijke eigendommen over te nemen. Officieel heet dit een overname beding.

Overwaarde
Overwaarde is het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek. Als u geld wilt bijlenen, gaat de geldverstrekker bij de bepaling van de overwaarde niet uit van de vrije verkoopwaarde maar van de executiewaarde.

Partner constructie
Bij een partner constructie is niet de bank is eerste begunstigde van de uitkering uit de levensverzekering, maar de overblijvende partner. Daarmee wordt voorkomen dat de erfgenamen (een deel van) de waarde van de woning opeisen.

Passeer datum
De passeer datum is de datum waarop de akte bij de notaris passeert.

Perceel
Een perceel is een bij het Kadaster geregistreerd stuk grond, inclusief alle bebouwing.

Premie depot
Premie depot is een geblokkeerde (spaar)rekening van waaruit automatisch premies worden gestort, bijvoorbeeld ten behoeve van de mee verbonden levensverzekering van een spaarhypotheek of andere levenhypotheek.

Premiewoning
Een premiewoning is een woning waarbij de koper een eenmalige belastingvrije bijdrage van de overheid ontvangt.

Project rente
Als u een huis koopt in een nieuwbouwproject, wordt u vaak een aantrekkelijk rentetarief aangeboden namelijk project rente. Deze aanbieding geldt meestal voor een beperkte periode of als u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als deze periode voorbij is gaat u over op de actuele hypotheekrente. Het is verstandig om na te gaan of u niet goedkoper uit bent wat betreft rentetarief op de langere termijn en overige hypotheek voorwaarden als u niet van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Rente
Rente is een vergoeding voor het lenen van geld.

Rente bedenktijd
Bij veel hypotheken heeft men bij aanvang ййn of twee jaren de vrije keuze om te bepalen op welk moment de rente wordt vastgezet voor een nieuwe periode. Soms is er ook rente bedenktijd steeds vanaf ййn of twee jaar voordat een rente vaste periode afloopt. Rente bedenktijd is een wijze optie wanneer u verwacht dat de rente op korte termijn gaat dalen.

Rentegarantie
Een hypotheekofferte waarin de aangeboden rente voor een bepaalde periode wordt gegarandeerd, zonder dat bekend is om welke woning het gaat. Men noemt dit officieel rentegarantie.

Rente herziening
Als de afgesproken rente vaste periode ten einde loopt stuurt de geldverstrekker een voorstel tot verlenging van de hypotheek. Dit noemt men rente herziening en hierin staat dan de rente van dit moment.

Rentemarge
Rentemarge is het verschil tussen de (gemiddelde) debetrente en creditrente. Deze marge is de voornaamste bron van inkomsten van een bank. De hypotheekrente is niet vast, maar blijft gelijk wanneer de actuele rente binnen een marge/bandbreedte blijft.

Rente middeling
Als een hypotheek vroegtijdig wordt beлindigd en er wordt tegelijkertijd een nieuwe hypotheek afgesloten bij dezelfde geldverstrekker, dan kan de rente worden gemiddeld. Rente middeling betekent dat er volgens een bepaalde formule een bepaald gemiddelde wordt genomen van de oude en de nieuwe rente, afhankelijk van de loop tijden van de rente vaste perioden.

Rente vast periode
Rente vast periode is de periode waarin de rente van de hypotheek vaststaat. Bij lange rente vaste perioden wordt meestal een iets hogere rente gerekend. Aan het einde van de rentevast periode wordt door de geldverstrekker een nieuw voorstel gedaan.

Restant schuld
Restant schuld is het restant van de schuld van de oorspronkelijke lening na aftrek van alle gedane aflossingen.

Restitutie boeterente
Bij voortijdig aflossen i.v.m. verkoop berekenen hypotheek verstrekkers soms boeterente. Als u een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank afsluit, krijgt u die boeterente over het algemeen terug. De nieuwe hypotheek moet u dan meestal binnen drie of zes maanden afsluiten.

Risicopremie
Risicopremie is de premie voor de mee verbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren en voor het overige deel om de aflossing bij elkaar te sparen.

Royeren
Als een hypotheek volledig is afgelost, dan moet het worden verwijderd uit het hypotheekregister. Dit noemt men royeren.

Salderings regeling
Een salderings regeling is de betaalde rente aftrekken van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning blijft bij het salderen buiten beschouwing.

Spaar-belegging hypotheek
In de levensverzekering van de spaar -belegging hypotheek kan zowel worden gespaard (zoals bij een spaarhypotheek) als worden belegd (zoals bij een beleggingshypotheek). De verhouding tussen beide kan naar eigen keuze worden bepaald. Tijdens de looptijd kan daarin nog enige veranderingen worden aangebracht. Geheel sparen (spaar variant) of geheel beleggen (belegging variant) kan ook. Voor het overhevelen van opgebouwd kapitaal van sparen naar beleggen en andersom, kunnen hoge kosten worden berekend.

Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek staat voor zekerheid. U heeft namelijk de zekerheid van een gegarandeerde aflossing van uw hypotheek. Tijdens de looptijd spaart u voor een gegarandeerd kapitaal, waarmee u aan het eind van de looptijd de hypothecaire lening kunt aflossen. Uw belastingvoordeel is gedurende de hele looptijd maximaal.

Taxatie
Taxatie is een waardebepaling door taxateur. In Nederland vereisen de geldverstrekkers een taxatie(rapport) om de waarde van het huis vast te stellen. Aan de hand van de executiewaarde wordt bepaald of de waarde van het onderpand de lening voldoende afdekt.

Taxatiewaarde
De taxatiewaarde is de waarde van een huis zoals vastgesteld door een beлdigd taxateur, die rekening houdt met de huizenmarkt van dat moment en de woonomgeving.

Tophypotheek
Indien er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, er is een voldoende hoog (toekomstig) inkomen, en het huis vertegenwoordigt voldoende waarde, bestaat vaak de mogelijkheid een extra hoge hypotheek, oftewel een tophypotheek af te sluiten. Men kan dan een hypotheek krijgen tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. De bank vraagt voor een tophypotheek een hogere rente. Deze hogere rente wordt meestal geheven over de hele lening i.p.v. uitsluitend over de top. De totale opslag kan oplopen tot 0,5%. Soms bestaat de verplichting om de top versneld af te lossen.

Top rente
Top rente is een opslag op het standaard rentetarief wanneer u uw woning volledig wilt financieren met een extra hoge hypotheek. Een top rente is alleen toegankelijk voor mensen die een hoog inkomen hebben en daardoor ook meer kunnen aflossen. De meeste banken stellen strenge eisen aan het afsluiten van een hypotheek met top rente. De verplichting de top snel af te lossen kan daar een van zijn. In geval van Nationale Hypotheek Garantie is er geen sprake van top rente, want bij een NHG wordt een top rente niet toegepast.

Tweede hypotheek
Bij voldoende overwaarde kan er een tweede hypotheek op uw woning genomen worden om bijvoorbeeld extra geld voor een verbouwing vrij te krijgen.

Variabele rente
Bij variabele rente komt men geen rente vaste periode overeen bij het aangaan van een hypotheek maar betaalt steeds de dan geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken. De variabele rente kan per dag, per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf of vooraf worden vastgesteld.

VBO
VBO staat voor Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken. Circa 1.000 professionele bemiddelaars zijn hierbij aangesloten. Men werkt volgens een met de NVM-makelaars vergelijkbaar systeem, inclusief een geschillencommissie, enz. Een VBO-bemiddelaar kan makelaar zijn, maar de meesten zijn dit niet.

VEH
VEH staat voor Vereniging Eigen Huis. Deze consumentenorganisatie voor huiseigenaren biedt advies over bouw technische, juridische, financiлle en fiscale zaken, het beoordelen van bestek en tekeningen, verzekering- en onderhouds service en controle tijdens de bouw. Daarnaast behartigt de organisatie de collectieve en individuele belangen van de Nederlandse eigen woningbezitter.

Verwervingskosten
Verwervingskosten zijn de bijkomende kosten (naast de aankoopsom) bij de koop van een huis. De verwervingskosten bestaan onder andere uit de financieringskosten en de overdrachtsbelasting (bestaand huis), eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis).

Waarborgsom
Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de koopsom of waarborgsom (oplopend tot 10%) als waarborg bij de notaris stort.

Wettelijke rente
De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld.

Ziet u een hypotheek term er niet tussen staan?

Neemt u gerust contact met ons op.
>